Bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 

Bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom spolupráce pri informovaní verejnosti o možnostiach športových aktivít a ich propagácie

 

V prípade, ak máte záujem informovať našu spoločnosť a širokú verejnosť prostredníctvom našich profilov na sociálnych sieťach o Vašich športových zážitkoch a o možnostiach športových aktivít, Vaše osobné údaje (bežné identifikačné údaje fyzickej osoby + fotografia) na tento účel môžeme spracúvať a zverejňovať len na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu zodpovednaosoba@sportrysy.sk. V takom prípade však musíte brať tiež na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov.

 

Tieto informácie sú dostupné oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Musíte však brať na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že keďže vaše osobné údaje budú na základe vášho súhlasu v rámci tohto účelu spracovania zverejnené, prístup k nim budú mať všetky subjekty, ktoré sa prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa alebo sociálnych sietí dostanú do kontaktu s predmetnými údajmi. Príjemcom Vašich osobných údajov sú tiež sociálne siete, na ktorých máme vytvorený náš firemný profil (ak ste dali súhlas s ich zverejnením na sociálnych sieťach), ale aj naši sprostredkovatelia: obchodná spoločnosť Creative Sites, s.r.o. so sídlom Heyrovského 8, Bratislava 841 03,  IČO: 36662674 (správa a údržba webovej stránky spoločnosti Rysy Group, s.r.o. – IT služby),obchodná spoločnosť Moravio, s.r.o. so sídlom Kukučinova 799/10, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO: 292 65 266 (správa a údržba webovej stránky spoločnosti Rysy Group, s.r.o. – IT služby) a obchodná spoločnosť INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, Bratislava 811 06, IČO: 35 826 339 (webhosting webovej stránky www.sportrysy.sk).

 

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom propagácie výrobkov prevádzkovateľa, ktoré poskytol Prevádzkovateľ dotknutej osobe ako sponzor

 

Prostredníctvom našich profilov na sociálnych sieťach informujeme tiež širokú verejnosť o športových úspechoch alebo športových zážitkoch osôb, ktoré sponzorujeme. V prípade týchto osôb spracúvame  bežné identifikačné údaje fyzickej osoby, vrátane fotografie. Na tento účel môžeme spracúvať a zverejňovať osobné údaje len na základe udeleného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním na adresu sídla našej spoločnosti alebo e-mailom na adresu zodpovednaosoba@sportrysy.sk. V takom prípade však musíte brať tiež na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pre jeho odvolaním. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov.

 

Tieto informácie sú dostupné oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Musíte však brať na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že keďže vaše osobné údaje budú na základe vášho súhlasu v rámci tohto účelu spracovania zverejnené, prístup k nim budú mať všetky subjekty, ktoré sa prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa alebo sociálnych sietí dostanú do kontaktu s predmetnými údajmi. Príjemcom Vašich osobných údajov sú tiež sociálne siete, na ktorých máme vytvorený náš firemný profil (ak ste dali súhlas s ich zverejnením na sociálnych sieťach), ale aj naši sprostredkovatelia: obchodná spoločnosť Creative Sites, s.r.o. so sídlom Heyrovského 8, Bratislava 841 03,  IČO: 36662674 (správa a údržba webovej stránky spoločnosti Rysy Group, s.r.o. – IT služby), obchodná spoločnosť Moravio, s.r.o. so sídlom Kukučinova 799/10, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČO: 292 65 266 (správa a údržba webovej stránky spoločnosti Rysy Group, s.r.o. – IT služby) a obchodná spoločnosť INTERNET SK, s.r.o., Palisády 33, Bratislava 811 06, IČO: 35 826 339 (webhosting webovej stránky www.sportrysy.sk).

 

Vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť Vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia