Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

Kategórie
 
 
 
 
 

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Rysy Group, s.r.o. so sídlom Námestie sv. Egídia 77, 058 01 Poprad, IČO: 36 458 074

Kontaktné údaje: Petr Paško, e-mail: rysy@sportrysy.sk

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@sportrysy.sk

 

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Nižšie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu.

  1. Zasielanie newsletterov našim zákazníkom (priamy marketing)
  2. Evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov – v rozsahu, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera
  3. E-mail a telefonický hovor – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou
  4. Zabezpečenie riadnej prevádzky a funkcionality našej webovej stránky
  5. Zabránenie neautorizovanému vstupu do chránených priestorov prevádzkovateľa, zabránenie poškodeniu, strate, krádeži alebo ohrozeniu majetku prevádzkovateľa alebo prostriedkov spracúvajúcich informácie  prostredníctvom kamerových systémov

 

V Poprade, dňa 25. 05. 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia