Zapoj sa do sútaže ODFOŤ SA S ATOMICOM A VYHRAJ !

Kategórie
 
 
 
 
 

Zapoj sa do sútaže ODFOŤ SA S ATOMICOM A VYHRAJ !

12. december 2018

Chceme vidieť tvoj ATOMIC ! Odfoť sa so svojimi lyžami, alebo produktom ATOMIC, ktorý doma nájdeš, staň sa našim fanúšikom na Facebooku, hoď nám fotku do komentára a jedna zo skvelých cien bude tvoja! 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE  Odfoť sa so svojím ATOMICOM a VYHRAJ! 

Súťažiaci majú za úlohu vložiť do komentára pod príspevok na Facebooku Sportrysy oznamujúci súťaž fotografiu seba s lyžami, alebo produktom ATOMIC. Zároveň musí byť fanúšikom Facebookovej stránky, na ktorej súťaž prebieha. Vyhrávajú komentáre, ktoré v období od 12. 12. 2018 - 31.3.2019 zašlú najoriginálnejšiu fotografiu

Výhercov vyberie porota zložená z organizátorov súťaže, ktorí budu tiež prihliadať aj na počet like, ktorý fotka v komentároch dosiahne. Každý súťažiaci môže vložiť iba jeden komentár. Súťažiaci zároveň súhlasí, že po obdržaní výhry zašle fotografiu s výhrou, ktorá môže byť zverejnená na facebookovom profile či webe súťažnej stránky. Zároveň suhlasí, že aj výherná fotka môže byť zverejnená na na facebookovom profile či webe súťažnej stránky. 

Súťaž je určená všetkým používateľom starších ako 18 rokov. 

Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže, osoby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu ku sprostredkovateľovi súťaže a osoby vyššie uvedeným osobám blízke podľa ustanovenia § 22 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov ( ďalej len "občiansky zákonník").
Z účasti v súťaži môžu byť rozhodnutím Organizátora súťaže alebo Sprostredkovateľa súťaže vylúčení účastníci súťaže, ktorí svojou účasťou v súťaži spôsobia škodu voči Organizátorovi súťaže, Sprostredkovateľovi súťaže či tretej osobe, ďalej môžu byť vylúčení súťažiaci zneužívajúci či porušujúcei pravidlá súťaže, či takí, ktorí v súvislosti so súťažou porušujú práva alebo poškodzujú či ohrozujú oprávnené záujmy Organizátora súťaže, Sprostredkovateľa súťaže či tretej osoby alebo konajú v rozpore s dobrými mravmi alebo sa u nich zistí dôvodné podozrenie z trestného činu podvodu.

 

Výhra 
Cena pre hlavného víťaza je lyžiarska prilba značky ATOMIC. Dalšie ceny sú tričká.
Výhercovia budú kontaktovaní pod súťažným príspevkom najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže. Výhra bude výhercovi doručená najneskôr do 30 dní od vyhlásenia súťaže. 

 

Organizátor a sprostredkovateľ súťaže 
Organizátorom a zároveň sprostredkovateľom súťaže je firma RYSY GROUP. s. r. o., Nám. svätého Egídia 77, 058 01 Poprad,  IČO: 36 458 074

 

Práva a povinnosti organizátora a zároveň sprostredkovateľa súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť, ukončiť alebo zmeniť pravidlá, a to i bez udania dôvodu a s účinnosťou k okamihu zverejnenia na profile organizátora https://www.facebook.com/sportrysy.sk atď. 
Organizátor ani sprostredkovateľ súťaže nezodpovedajú za doručenie výhry, uvedeniu nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou) či za akékoľvek technické alebo telekomunikačné problémy alebo chyby vzniknuté v priebehu súťaže. 
Organizátor ani sprostredkovateľ súťaže nezodpovedajú za to, že si výherca neprečíta výzvu k zaslaniu správy pod súťažným príspevkom. 
Organizátor ani sprostredkovateľ súťaže nezodpovedajú za iné dôvody, kvôli ktorým si výherca neprečíta výzvu od Sprostredkovateľa súťaže alebo ho nekontaktoval pomocou súkromnej správy. V prípade, že sa výherca neozve pomocou súkromnej správy do 48 hodín od konca súťaže a vyhlásenia víťaza, prepadá výhra Organizátorovi súťaže a nebude výhercovi udelená. 


Organizátor súťaže je oprávnený zo súťaže vyradiť odpovede, ktoré: 
a) Nezodpovedajú zadanej téme súťaže 
b) Obsahujú prvky násilia či pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi
c) By mohli poškodiť dobré meno Organizátora, jeho ochranné známky, obchodnú firmu či priemyselné alebo duševné vlastníctvo Organizátora alebo tretej osoby
d) U ktorej bol zistený podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže
e) Neboli zaslané do súťaže oprávnenou osobou
O tom, či prihlásená odpoveď vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje Organizátor súťaže. Účasť ani výhru v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov a pravidiel súťaže
Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“), udeľuje každý súťažiaci usporiadateľovi ako správcovi súhlas so zaradením osobných údajov nachádzajúcich sa na jeho Facebookovej stránke, popr. osobných údajov poskytnutých súťažiacim organizátorovi v priebehu súťaže, v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska na území Slovenskej republiky a e-mailová adresa (ďalej ako „údaje“), do databázy organizátora a s jeho následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa, a to pre účely vyhodnotenia súťaže, pre účely zverejnenia výsledkov súťaže, pre marketingové a PR účely sprostredkovateľa, tj. ponuka výrobky a služby, vrátane zasielania informácií o uskutočnených akciách, výrobkoch a iných aktivitách, vrátane zasielania obchodných odpovedí prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona, ďalej pre účely preukázania súhlasu so spracovaním osobných údajov pre tieto účely, a to na dobu neurčitú s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené i ďalšie údaje. 
Súťažiaci berie na vedomie, že má právo podľa zákona o ochrane osobných údajov, tj. najmä , že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese organizátora uvedeného v záhlaví týchto podmienok odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, ich likvidáciu atď. 
Osobné údaje usporiadateľ spracováva v elektronickej podobe. Osobné údaje môžu byť spracované prostredníctvom tretích strán, najmä subjektom podieľajúcich sa na priebehu promo akcie. Usporiadateľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov v rozsahu podľa zákona o ochrane osobných údajov. 
Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook. Účastník súťaže je upozornený a berie na vedomie, že poskytuje svoje informácie organizátorovi súťaže a nie sociálnej sieti Facebook, spoločnosti Facebook, Inc. alebo Facebook Ireland Limited.
Tieto pravidlá sú úplné a rovnaké pre všetkých účastníkov súťaže.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia